เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

    Thermo Scientific GENESYS Vis and UV-Vis Spectrophotometers 

Legendary reliability. Unrivaled usability.


 

 

Visitors: 90,354