แนวปฏิบัติในการชั่งน้ำหนักช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์


        บริษัทผู้ผลิตอาหารรายหนึ่งซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศ สิงคโปร์ได้ริเริ่มโครงการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านทางการเพิ่มคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อ จากการใช้โปรแกรม GWP® Verification ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆ กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังถือเป็นผลเชิงบวกต่อผลผลิตของบริษัทที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ได้ดำเนิน โครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบ ห่อ โครงการประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพและต่อมาได้รับการกล่าวถึงในวิธี ปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) เป็นการภายใน ส่วนประกอบหลักของโครงการนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง ชั่งน้ำหนักทุกชิ้น ซึ่งส่งผลให้พบโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพหลายประการและได้รับการเสนอเพื่อนำ ไปปฏิบัติ.

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดการคุณภาพกระตือรือร้นที่จะปรับการประเมิน GWP® Verification สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาค่าน้ำหนักตัวอย่างที่น้อยที่สุดสำหรับเครื่องชั่ง ทุกชิ้น ในระหว่างขั้นตอนการนำไปปฏิบัติพบว่าคำจำกัดความของน้ำหนักน้อยที่สุดซึ่ง ได้เคยให้คำจำกัดความไว้ก่อนแล้วนั้นอาจกระทบต่อความถูกต้องของผลการชั่ง น้ำหนักมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้.

การทบทวน SOP ภายใน

การนำเอา GWP® Verification ไปปฏิบัติ ทำให้ผู้จัดการคุณภาพได้ใช้ข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพ ของอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักเพื่อทำการประเมิน SOP ภายในอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความถี่และวิธีการทดสอบที่ทำเป็นประจำ พบว่าการประเมิน GWP® Verification มีส่วนช่วยเหลือระบบการจัดการคุณภาพของบริษัทในรูปของรายงานสมรรถะที่สามารถ ตรวจสอบได้และเข้ากันได้กับ ISO 17025 ของอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักทุกชิ้นที่ติดตั้งในบริเวณทำการนั้น.

มาตรฐานสำหรับการประเมินคุณภาพ

เนื่องจากการประเมินแบบครอบคลุมที่รวมเอาเครื่องชั่งทุกชิ้นส่งผลให้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาแห่งสิงคโปร์ได้นำเอาวิธีการนี้ไปใช้กับสถาน ประกอบการอื่นๆ ทั่วโลก ท้ายที่สุดแล้ว โครงการ “สีเขียว” นี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการเพิ่มคุณภาพ แต่ยังส่งผลบวกต่อผลกำไรของบริษัทอีกด้วย


ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GWP® Verification สำหรับบริษัทของคุณ

www.mt.com/gwpverification

Visitors: 125,965