การคัดเกรดเมล็ดพืชอย่างรวดเร็วและถูกต้อง


       ผู้ควบคุมเครื่องที่สถานีรับเมล็ดพืช ต้องทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ผู้คุม เครื่องต้องคัดเกรดเมล็ดพืชอย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพที่ได้ดีพอสำหรับการจัดส่งอาหารไปต่างประเทศ เครื่อง ชั่งที่มีความทนทานและมีสมรรถนะสูงจะช่วยให้ผู้คัดเกรดทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ซื้อสินค้าเท่านั้นที่ได้รับ ประโยชน์ ผู้ปลูกพืชเองก็ได้ประโยชน์ด้วยเนื่องจากค่าตอบแทนของพวกเขาขึ้น อยู่กับคุณภาพของพืชผล

        ฤดูเก็บเกี่ยวเป็นช่วงที่สถานีรับเมล็ดพืช ยุ่งวุ่นวาย รถบรรทุกเข้าแถวเรียงกันและผู้ทดสอบต้องทำงานอย่างรวดเร็วให้การถ่ายสินค้า เร็วขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ แต่ความเร็วนั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมการ การรับรองคุณภาพของเมล็ดพืชเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน บูรณภาพ ของอุปทานอาหารของระหว่างประเทศ ความหนาแน่น ปริมาณความชื้น และคุณภาพโปรตีนต้องอยู่ภายในระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การคัดเกรดอย่างถูกต้องช่วยให้ได้แป้งที่มีคุณภาพคงที่มากขึ้นและท้ายที่สุด ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ขนมปังและผลิตภัณฑ์จากเมล็ดธัญพืชที่น่าพึงพอใจมากขึ้น บริษัท Grain Trade Australia Ltd ได้ระบุมาตรฐานเมล็ดพืชอย่างเคร่งครัดเพื่อกำหนดหาความหนาแน่นรวมของ ตัวอย่างเมล็ดพืชและทำให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อต้องวางเดิมพันมูลค่าสูง หากค่าตัวแปรใดๆ ไม่ถูกต้อง อาจถือว่าเมล็ดพืชทั้งหมดบนรถบรรทุกนั้น มีคุณภาพไม่ดีและอาจส่งผลให้มีการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ได้ การใช้เครื่องชั่งที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีและใช้งานง่าย ณ จุดทางเข้าของ ห่วงโซ่อุปทานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เครื่องชั่ง NewClassic MS ให้ความแม่นยำ การใช้งานที่ง่าย และความทนทานในการทำงานภายใต้ แรงกดดันในแต่ละวัน

การใช้งานที่ง่ายขึ้น
ความหนาแน่นรวมของเมล็ดพืชได้รับการคำนวณในหน่วยกิโลกรัมต่อเฮกโตลิตร (kg/hL) ดังนั้น การรับจะเริ่มต้นด้วยการชั่งน้ำหนักเมล็ดพืช ปริมาตรครึ่งลิตร อย่างไรก็ตาม เมล็ดพืชที่เก็บเกี่ยวมักประกอบวัตถุที่ไม่เกี่ยวข้องปนอยู่ด้วย ดังนั้นตัวอย่างจะถูกคัดกรองในเครื่องเขย่า และเครื่องชั่ง จะเปลี่ยนเป็นแบบร้อยละ ตัวอย่างที่ผ่านการคัดกรองแล้วและวัตถุอื่นใดที่ไม่ใช่เมล็ดพืชที่จะถูกนำไป ชั่งน้ำหนักแยกกันเพื่อคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของ แต่ละกลุ่ม ในขั้นสุดท้าย เครื่องชั่งจะเปลี่ยนเป็นแบบกรัมและนำเมล็ดพืชหนึ่งร้อยเมล็ดไปชั่งน้ำหนัก แล้วคูณด้วยสิบ เพื่อให้ได้ค่า “น้ำหนักต่อ 1,000 เมล็ด” หากผลที่ได้อยู่ในระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ พนักงานจะเริ่มขนถ่ายเมล็ดพืชลงจากรถบรรทุก

          เมื่อคำนึงว่ากระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นนี้เกิดขึ้นนับสิบครั้ง ต่อวันและยิ่งมองเห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องชั่งที่เหมาะสมช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพได้ อย่างมาก

ความทนทานของเครื่อง

ในการรับเมล็ดพืช ความแม่นยำและความเร็วนั้นไม่นับว่ามีความสำคัญเท่าใด หากเครื่องชั่งไม่ทนทานต่อสภาวะการทำงานหนัก เซลล์ชั่งน้ำหนัก MonoBloc ซึ่งอยู่ภายในตัวเรือนโลหะที่แข็งแกร่ง มีความทนทานสูง ทั้งนี้เป็นด้วยคุณสมบัติการป้องกันการชั่งน้ำหนักเกินและการกระแทก รวมถึงคุณสมบัติการป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP54 เครื่องชั่งสามารถปรับความไวได้ พร้อมทั้งสามารถอ่านค่าน้ำหนักอย่างแม่นยำแม้มี ความสั่นสะเทือนจากภายนอก เช่น ขบวนรถบรรทุกที่ติดเครื่องขณะรอที่สถานี คุณสมบัติการปรับภายในอย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ (FACT) ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปฏิบัติงานคัดเกรดเมล็ดพืชว่าเครื่องชั่งจะ ยังคงแสดงผลลัพธ์ซ้ำได้โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้ว่าอุณหภูมิที่บริเวณทดสอบจะมี ความผันผวน จานชั่งขนาดใหญ่ช่วยให้รายการอุปกรณ์ของเครื่องชั่ง NewClassic MS สำหรับรองรับงานหนักสมบูรณ์

Visitors: 127,035