Balance XPR305D5Q

Balance XPR305D5Q

XPR Automatic Balance

                                                             


 


 
ข้อมูลจำเพาะ - Balance XPR305D5Q
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 320 g
ค่าอ่านละเอียด 0.05 mg
น้ำหนักขั้นต่ำ (USP, 0.1%, ทั่วไป) 41 mg
ความสามารถในการทำซ้ำ, ทั่วไป 0.02 mg
ระยะเวลาที่น้ำหนักนิ่ง 1.5 s
การปรับค่า ภายใน (อัตโนมัติ/FACT)
อินเตอร์เฟซ USB-B (ไปยังอุปกรณ์); RS232 (ในเครื่อง/ตัวเลือก); USB-A (ไปยังอุปกรณ์); Bluetooth (ตัวเลือก); Ethernet (LAN)
น้ำหนักขั้นต่ำ (ความคลาดเคลื่อนยินยอม = 1%) – กำหนดที่โหลด 5%, k = 2 4.1 mg
น้ำหนักต่ำสุด อัตโนมัติ (คลาดเคลื่อน = 1%) – วัดค่าที่โหลด 5%, k = 2 4.1 มก.
น้ำหนักขั้นต่ำ (USP, ความคลาดเคลื่อนยินยอม = 0.10%) – กำหนดที่โหลด 5%, k = 2 41 mg
ความสามารถในการทำซ้ำ (ที่โหลด 5%) 0.06 mg
น้ำหนักต่ำสุด อัตโนมัติ (USP, คลาดเคลื่อน = 0.10%) – วัดค่าที่โหลด 5%, k = 2 41 มก.
ขนาด (คxคxค) 453 mm x 195 mm x 485 mm
ความสามารถในการทำซ้ำทั่วไป, อัตโนมัติ (ที่โหลด 5%) – ปิดประตู 0.02 mg
ค่าเบี่ยงเบนเชิงเส้น 0.3 mg
ตัวเลือกการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความสมบูรณ์ของข้อมูล; ประวัติบันทึก (ตามมาตรฐาน 21 CFR Part 11); การป้องกันการเข้าถึงโดยรหัสผ่าน; ประวัติบันทึก (เมตาดาต้าพื้นฐาน)
ความสามารถในการทำซ้ำ, อัตโนมัติ (ที่โหลด 5%) – ปิดประตู 0.04 mg
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องชั่ง XPR ยอดคงเหลืออัตโนมัติ
ประเภทเครื่องชั่ง เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์
แนะนำสำหรับการควบคุมคุณภาพอาหาร ใช่
แนะนำสำหรับอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ ใช่
ตัวเลือกเอกสาร การพิมพ์; เอกสารอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน; จัดทำเอกสารอัตโนมัติ (ตามมาตรฐาน 21 CFR Part 11)
การตรวจจับไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติ ใช่
กลุ่ม Excellence
การชั่งน้ำหนักตามข้อกำหนด 21 CFR ส่วนที่ 11 ใช่
ทางเลือกที่เป็นระบบอัตโนมัติ การจ่ายผงอัตโนมัติ; ลำดับงานอัตโนมัติ; การจ่ายของเหลวอัตโนมัติ
Visitors: 115,295